Zaznacz stronę

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

§ 1

Postanowienia ogólne

– Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania
z usług kosmetycznych, świadczonych w Akademii Piękna Health and Beauty,
zwanej dalej „Salonem”.
– Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej
„Zabiegiem”.
– Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy klient ma obowiązek stosować się wprost do jego
postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2
Klienci

– Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
– Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia
celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu,
w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Pracownicy

– Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty
i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
– Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan
swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów
jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
– Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania
dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku.
– Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie,
aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
– Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować
ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
– Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
– Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić
właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi
w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

– Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient
nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub
sterylizowane co najmniej raz dziennie.
– Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań
zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń
i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub
przenieść się na Klientów.
– Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się
zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem
z ciałem Klienta, są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu
całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
– W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo
przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane
i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg
przerwany jest dokańczany w stosownym dla Klienta terminie, bez dodatkowej
opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym
wyleczeniu.
– W Salonie mają zastosowanie wyłączenie preparaty do dezynfekcji dopuszczone
do użytku w gabinecie kosmetycznym.
§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

– Przed przystąpieniem do Zabiegu, Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad
w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak
również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie
stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń
pozabiegowych.
– Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi
i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną
świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań
Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz
odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia
przez Klienta.
– Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia
Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą
wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu
rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej,
przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym,
posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków
zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok
krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
– Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
wykonanymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem
kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien
potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

– Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego
odpowiedzialność.
– Klienci zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia Pracownika
o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
– W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu,
Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
– Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy
poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi
pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6
Płatność

– Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik
Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz w Internecie pod adresem:
www.apiekna.pl
– W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką
w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.
– Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na
Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej
oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do
publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę
Zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia.
– W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7
Odpowiedzialność

– Za wszystkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez
ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie,
odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
– Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia
wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie
lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi
jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu
wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia,
w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient
powinien zatrzymać przy sobie.
– Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.
– Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie
nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia
i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za
wykonany Zabieg po stronie Salonu.
– Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu,
wynikających z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób

profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie
przyjętym standardom.

§ 8
Rezerwacje

– Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie lub
telefonicznie.
– Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na
mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do
niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny
Zabieg ceny do 50% wyższej.
– Na zarezerwowany Zabieg należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed
umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz
Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
– Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy
Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem zabiegów,
które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy
się zapłata w pełnej wysokości.
– W przypadku opóźnienia Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym
Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
– Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed
jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
– Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali
rezerwacji.

§ 9

Rezerwacje Zabiegów o wartości powyżej 300 zł / Zaliczki.

– Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie lub
telefonicznie, a następnie zobligowany jest dokonać wpłaty zaliczki (osobiście lub
przelewem – nr konta dostępny w Salonie) w terminie tygodnia od zapisu i w
wysokości 25% ceny regulaminowej Zabiegu według cennika.
– Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na
mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, powoduje utratę zaliczki
i uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta
i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
– Na zarezerwowany Zabieg należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed
umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz
Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
– Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy
Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem zabiegów,
które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy
się zapłata w pełnej wysokości.
– W przypadku opóźnienia Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym
Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócon

– Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed
jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
– Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali
rezerwacji.

§ 10
Makijaż permanentny

– Korekta makijażu permanentnego przysługuje do 2 miesięcy od daty Zabiegu.
Jeśli Klient na tą wizytę nie przyjdzie lub ją odwoła to uważa się ją za odbytą zaś
kolejna korekta jest płatna.
– Korekty, które są przesunięte z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wyjazd,
zajście w ciążę), są ustalane po wcześniejszym poinformowaniu Pracownika o
zmianie terminu, cena zaś jest ustalana indywidualnie.
– Korekty makijażu permanentnego wykonanego w innym salonie wyceniane są
indywidualnie i najczęściej traktowane jako Zabieg wykonywany od początku.
– Wszelkie uwagi Klienta, który wykonał makijaż permanentny w Salonie, odnośnie
kształtu czy koloru, zgłoszone w ciągu 2 miesięcy od wykonania Zabiegu,
zostaną skorygowane bezpłatnie, zaś wszystkie uwagi zgłoszone po upływie
2 miesięcy będą wyceniane indywidualnie.
– Koszt korekty makijażu permanentnego, który wykonywany jest po upływie roku,
spowodowany blaknięciem pigmentu, to 50% aktualnej ceny makijażu
permanentnego.

§ 11
Reklamacje

– Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonania Zabiegu
lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia
niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest
udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
– Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za
pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
– Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od zgłoszenia.
– W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi
i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona
osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon
może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
– W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do
odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym
powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
– W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie
jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych
podstaw do reklamacji.

§ 12

Pozostałe postanowienia

– Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu
oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak
również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz
innego rodzaju używek i środków odurzających.
– Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 13

Postanowienia końcowe

– Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Salon lub Pracownicy.
– Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są
wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
– Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być
w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
– Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.05.2017r.

Zadzwoń do nas